Inhoudsopgaven
  Een koptekst toevoegen om de inhoudsopgave te genereren

  Algemene Voorwaarde

  Artikel 1: Toepasselijkheid

  Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, aanbiedingen en overeenkomsten inzake de werving en selectie van kandidaten door 2Partners.

  Artikel 2: Opdracht In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Een opdracht tot werving en selectie behelst de opdracht van opdrachtgever aan 2Partners om een kandidaat te werven en selecteren met het doel dat tussen deze kandidaat en de opdrachtgever een rechtstreekse arbeidsverhouding tot stand komt. De opdracht- gever en 2Partners stellen per opdracht een schriftelijke opdrachtbevestiging op.
  2.  Een werving en selectieopdracht eindigt op het moment dat de opdrachtgever de voorgestelde kandidaat accepteert of door het verstrijken van de tussen partijen overeengekomen maximale duur van de werving en selectieopdracht of bij wederzijds schriftelijk goedvinden.

  Artikel 3: Benodigde gegevens en verplichting 2Partners

  De opdrachtgever verstrekt aan 2Partners alle benodigde gegevens die nodig zijn voor de werving en selectie. 2Partners spant zich in om binnen de in de opdrachtbevestiging afgesproken termijn, nadat de opdrachtgever de opdrachtbevestiging voor akkoord heeft ondertekend naar uiterste kunnen, en op basis van de door de opdracht- gever verstrekte gegevens kandidaten te selecteren die voldoen aan de eisen en verwachtingen van de opdrachtgever.

  Artikel 4: Geheimhouding en vertrouwelijkheid

  1. 2Partners verbindt zich tot geheimhouding van alle in het kader van de opdracht omtrent het bedrijf van de opdrachtgever ontvangen gegevens, waarvan zij weet of redelijkerwijs zou moeten weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn.
  2. Gegevens van de kandidaten dienen door de opdrachtgever vertrouwelijk te worden behandeld en mogen niet aan derden worden doorgegeven.

  Artikel 5: Non-discriminatie

  Elke kandidaat heeft gelijke kansen bij de werving en selectie werkzaamheden van 2Partners, ongeacht leeftijd, sekse, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens- of geloofsovertuiging, politieke keuze, ras, etnische afkomst of nationaliteit, een en ander onverminderd de objectieve en reële functie-eisen en mits de kandidaat ten principale voldoet aan de opdracht.

  Artikel 6: Keuze kandidaat

  1. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor zijn uiteindelijke keuze van een kandidaat.
  2. 2Partners is niet aansprakelijk indien de kandidaat niet blijkt te voldoen aan de vereisten of verwachtingen van de opdrachtgever, tenzij dit het aantoonbare gevolg is van handelen of nalaten van 2Partners in strijd met het bepaalde in artikel 3.
  3. Eventuele aansprakelijkheid van 2Partners is in dat geval beperkt tot de directe schade van de opdrachtgever en tot maximaal de in verband met de opdracht aan de opdrachtgever in rekening gebrachte of te brengen bemiddelingsvergoeding tenzij de schade het rechtstreekse gevolg is van opzet, bewuste roekeloosheid of grove schending aan de zijde van 2Partners, in zulks geval 2Partners gehouden is tot vergoeding van alle daaruit voortvloeiende schade aan de opdrachtgever.
  4. 2Partners kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor schade en/of verliezen – waaronder begrepen gevolgschade – als gevolg van handelen en/of nalaten van een door 2Partners geïntroduceerde kandidaat met wie de op- drachtgever rechtstreeks voor zich en/of middels derden dan wel voor derden, (mede) als gevolg van de opdrachtuitvoering door 2Partners, een arbeidsverhouding van welke aard dan ook is aangegaan.
   

  Artikel 7: Vergoeding

  1. De opdrachtgever is aan 2Partners voor de werving en selectieopdracht een bemiddelings- vergoeding verschuldigd ter grootte van het in de ‘opdrachtbevestiging’ vermelde bedrag. De bemiddelingsvergoeding is verschuldigd op het moment dat de opdrachtgever voor zich, middels en/of voor derden een arbeidsverhouding van welke aard dan ook aangaat met de kandidaat. De bemiddelingsvergoeding is gebaseerd op 2 bruto maandsalarissen op basis van een full time dienstverband of, indien de kandidaat parttime in dienst treed bij opdrachtgever, op basis van een parttime dienstverband.
  2. De bemiddelingsvergoeding is ter dekking van de in de ‘opdrachtbevestiging’ genoemde activiteiten en diensten van 2Partners. Eventuele aanvullende kosten voor overige activiteiten en instrumenten die 2Partners uitvoert na overleg en goedkeuring hiervan door opdrachtgever worden separaat in rekening gebracht.
  3. Alle bedragen zijn exclusief BTW.
  4.  De opdrachtgever is de bemiddelingsvergoeding niet verschuldigd indien 2Partners er binnen de tussen partijen afgesproken termijn niet in is geslaagd een geschikte kandidaat te selecteren. De eventuele in lid 2 overeengekomen aanvullende kosten zijn te allen tijde wel verschuldigd

  Artikel 8: Intrekken en wijzigen van een opdracht

  1.  Indien de opdrachtgever de werving en selectieopdracht intrekt of beëindigt, voordat een kandidaat is geaccepteerd of voordat de tussen partijen afgesproken maximale duur van de opdracht is verstreken, is 2Partners gerechtigd de opdrachtgever de in artikel 7 lid 2 genoemde overeengekomen aanvullende kosten voor overige activiteiten en instrumenten in rekening te brengen.
  2. Indien de opdrachtgever elementen uit de werving en selectieopdracht zodanig wijzigt dat er naar het oordeel van 2Partners sprake is van een nieuwe opdracht, voordat een kandidaat is geaccepteerd of voordat de tussen partijen afgesproken maximale duur van de opdracht is verstreken, is 2Partners gerechtigd de opdrachtgever de in artikel 7 lid 2 genoemde overeengekomen aanvullende kosten voor overige activiteiten, zoals deelname banenbeurzen, specifieke advertenties in vakbladen (of sites), reizen buiten Nederland en instrumenten in rekening te brengen.

  Artikel 9: Betaling

  1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de opdracht- gever gehouden om de facturen van 2Partners te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum.
  2. Na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist. De opdrachtgever is vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1,5% per maand over het nog openstaande bedrag. Een gedeelte van een maand wordt voor een volle maand gerekend.
  3. De gerechtelijke kosten met betrekking tot de invordering en inning van niet tijdig betaalde betalingen zijn voor rekening van de opdrachtgever.

  Artikel 10: Concurrentie en schadeloosstelling

  1. Het is de opdrachtgever zonder toestemming van 2Partners niet toegestaan om ge- durende één jaar na het eindigen van een opdracht met een kandidaat welke door 2Partners is voorgesteld en in eerste instantie door de opdrachtgever is afgewezen, rechtstreeks of via derden een arbeidsverhouding aan te gaan of direct of indirect te werk te stellen.
  2. Indien de opdrachtgever het in lid 1 genoemde verbod overtreedt is hij met onmiddellijke ingang een schadeloosstelling aan 2Partners verschuldigd ter grootte van de in artikel 7 bedoelde bemiddelingsvergoeding.
  2partners | Succesvol werven draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders